یکی از این آسیب ها دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر است. این مفصل بین انتهای استخوان ترقوه و استخوان کتف و جایی است که آنها با هم مفصل میشوند. این مفصل درست در بالای شانه قرار دارد. بسیاری از جراحان دررفتگی این مفصل که بدنبال ضربات وارده به شانه ایجاد میشود را تحت عمل جراحی قرار میدهند.

بعضی دیگر هم آن را بدون جراحی درمان میکنند. حال مطالعه ای جدید نشان داده است که گرچه شکل ظاهری شانه بعد از جراحی این دررفتگی بهتر از کسانی میشود که شانه را عمل نکرده اند ولی کارایی شانه در گروهی که جراحی نکرده اند بهتر حفظ شده و احتمال بروز عوارض احتمالی در آنها کمتر است.

در مطالعه ای جدید محققان 83 دررفتکی متوسط تا شدید مفصل آکرومیوکلاویکولر در شانه را مورد بررسی قرار دادند. تعدادی از آنها جراحی شده بودند و درمان تعدادی دیگر با روش های غیر جراحی و بخصوص بانداژ شانه انجام شده بود. همه بیماران به مدت دو سال پیگیری شدند.

نتایج این مطالعه که در شماره ماه اکتبر 2015 مجله Journal of Orthopaedic Trauma منتشر شده است نشان داد که در آنهایی که جراحی نشده بودند حرکات شانه بعد از گذشت شش هفته و سه ماه از ضربه بهتر از گروه جراحی شده بود ولی بعد از گذشت شش ماه تفاوت عمده ای در دو گروه وجود نداشت. حدود 75 درصد گروه جراحی نشده سه ماه بعد از آسیب به کار خود بازگشتند ولی این عدد در گروه جراحی شده 43 درصد بود.

عوارضی مانند لق شدن پلاک و عفونت بعد از جراحی هم در گروه جراحی شده بوجود آمد. با این حال گروه جراحی شده بیشتر از گروه جراحی نشده از ظاهر شانه خود راضی بودند.

محققان میگویند دررفتگی های مفصل آکرومیوکلاویکولار در شانه حتی در انواع شدید اگر جراحی نشود زودتر به کار برمیگردند و عوارض کمتری را تجربه مبکنند ولی ظاهر شانه در گروه جراحی شده بهتر حفظ میشود.

منبع:www.iranorthoped.ir